ZALOGUJ SIĘ

Could you teach me Estuary English? ChatGPT

zmodyfikowany: 4 miesiące temu
Czy mógłbyś nauczyć mnie Estuary English? ChatGPT

Z pewnością! Estuary English to regionalny dialekt języka angielskiego, który jest tradycyjnie związany z ujściem Tamizy w Londynie.
Charakteryzuje się pewnymi cechami akcentu Cockney (takimi jak opuszczanie dźwięku "h" na początku niektórych słów), ale także cechami bliższymi standardowemu angielskiemu.

Aby nauczyć się Estuary English, możesz zacząć od ćwiczenia następujących cech:

1.
Używanie glottal stop: W Estuary English dźwięk "t" w środku lub na końcu słów jest często wymawiany jako glottal stop, który jest wytwarzany przez krótkie zatrzymanie przepływu powietrza w strunach głosowych.
Na przykład słowo "button" może brzmieć jak "bu'on".

2.
Wyeliminuj wytrącane "r": Estuary English nie używa natrętnego "r", co oznacza, że "r" nie jest wymawiane, gdy nie jest napisane.
Zamiast więc mówić "idear" (idea + r), można powiedzieć "idea".

3.
Używaj szerokich dźwięków "a": Kolejną cechą Estuary English jest używanie szerszego dźwięku samogłoski "a".
Na przykład "bath" i "dance" mogą mieć dłuższy i bardziej otwarty dźwięk "a".

4.
Wymawiaj "th" jak "f": Dźwięk "th" w słowach takich jak "bath" lub "with" jest często wymawiany jak dźwięk "f" w Estuary English.
Tak więc, zamiast powiedzieć "bath" można powiedzieć "baf".

5.
Opuść dźwięk "h": Końcowe dźwięki "h" są zwykle opuszczane w Estuary English, więc zamiast powiedzieć "behind", można powiedzieć "behind".

(Tutaj ChatGPT trochę się pogubił i zaczyna zmyślać)

Pamiętaj, że Estuary English jest subtelniejszym akcentem niż Cockney i nie jest dokładnie taki sam jak standardowy angielski.


Could you teach me Estuary English? ChatGPT

Certainly! Estuary English is a regional dialect of English that is traditionally associated with the estuary of the River Thames in London.
It is characterized by some features of Cockney accents (such as dropping the "h" sound at the beginning of certain words) but also features that are closer to standard English.

To learn Estuary English, you could start by practicing the following features:

1.
Use glottal stops: In Estuary English, the "t" sound in the middle or at the end of words is often pronounced as a glottal stop, which is produced by briefly stopping the airflow in the vocal cords.
For instance, the word "button" may sound like "bu'on".

2.
Eliminate intrusive "r": Estuary English doesn't use intrusive "r", meaning an "r" is not pronounced when it's not written.
So instead of saying "idear" (idea + r), you would say "idea".

3.
Use broad "a" sounds: Another Estuary English feature is the use of a broader "a" vowel sound.
For example, "bath" and "dance" might have a longer and more open "a" sound.

4.
Pronounce "th" as "f": The "th" sound in words such as "bath" or "with" is often pronounced like an "f" sound in Estuary English.
So, instead of saying "bath" you would say "baf".

5.
Drop the "h" sound: Final "h" sounds are usually dropped in Estuary English, so instead of saying "behind", you might say "behind".

Remember that Estuary English is a subtler accent than Cockney and it's not exactly the same as standard English either.
piotr.grela

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

 

Podobne wątki