ZALOGUJ SIĘ

Poziomy zaawansowania

Jakie są poziomy znajomości języka w skali Rady Europy?

 Common European Framework of Reference - poziomy zaawansowania W eTutor stosujemy skalę Rady Europy do opisywania poziomów naszych kursów angielskiego i kursów niemieckiego. Obecnie jest to najczęściej stosowany system określania biegłości językowej. Skala Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference for Languages) wyróżnia sześć poziomów biegłości językowej. Poziomy te można podzielić na trzy grupy:

Początkujący

A1 – Beginner
A2 – Pre-Intermediate

Średnio zaawansowany

B1 – Intermediate
B2 – Upper-Intermediate

Zaawansowany

C1 – Advanced
C2 – Proficient

W Europie skala ta jest powszechnie stosowana przez wydawnictwa, szkoły, uczelnie czy instytucje wydające certyfikaty językowe. W eTutor stosujemy skalę Rady Europy do oznaczania poziomów lekcji angielskiego i niemieckiego, ćwiczeń gramatycznych, list słownictwa czy testów.

Pisząc CV czy list motywacyjny, możesz określić swój poziom znajomości języków obcych na przykład w następujący sposób:

Język angielski: poziom B2 (średnio zaawansowany)
Język niemiecki: poziom A2 (początkujący)

Opis poziomów zaawansowania w skali Rady Europy [1]

Poziom Opis posiadanych umiejętności
A1
 • Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
 • Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.
 • Potrafi przedstawić siebie i innych.
 • Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Szczegółowy opis

A2
 • Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
 • Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Szczegółowy opis

B1
 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Szczegółowy opis

B2
 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafi prowadzić płynną i spontaniczną komunikację, która umożliwia swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka bez obciążania żadnej ze stron.
 • Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Szczegółowy opis

C1
 • Rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania.
 • Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
 • Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.

Szczegółowy opis

C2
 • Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
 • Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
 • Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Szczegółowy opis

[1] Źródło: Common European Framework of Reference for Languages

Jak określić mój poziom zaawansowania?

Aby określić swój poziom zaawansowania z języka, wykonaj bezpłatny Test poziomujący. Kompleksowo sprawdza on najważniejsze umiejętności językowe, w tym znajomość słownictwa i gramatyki, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, znajomość pisowni angielskiej.