Pomoc: Poziomy zaawansowania - skala Rady Europy

Podsumowanie wiedzy, jaką kursant powinien zdobyć na poziomie A2 na platformie eTutor


I. Zagadnienia gramatyczne
Poziom A2 stanowi rozszerzenie poziomu A1. Na tym poziomie pojawia się najwięcej nowych czasów gramatycznych. Na tym poziomie powinieneś opanować wszystkie poniższe zagadnienia:

Czasy gramatyczne:

Present Continuous i going to - mówienie o planach
Present Perfect
Future Simple (will) i going to - przewidywanie przyszłości
Past Continuous
Rozróżnienie między Past Simple a Past Continuous
Present Perfect Continuous


Porównania:

the...the...; more and more; as; than; like
similar, different, the same
as much, as many, as little, as few


Czasowniki:

do i make
have i have got
Would + love, hate, prefer, mind


Formy dzierżawcze:

Zaimki dzierżawcze (mine, yours, hers, etc.)
Porównanie zaimków i przymiotników dzierżawczych (my -> mine, etc.)
Dopełniacz saksoński (dzierżawcza forma rzeczownika)
Przyimek "of"


Pozostałe zagadnienia:

Zapisywanie i wymawianie dat
Past Participle (worked, seen, been, stayed, etc.)
Rzeczowniki odczasownikowe (swimmer, description, diving, etc.)
Gerund a bezokolicznik (skiing -> to ski - > ski, etc.)
Pierwszy tryb warunkowy
Strona bierna (Present Simple i Past Simple)


II. Zagadnienia leksykalne
Na poziomie A2 powinieneś znać słownictwo z wymienionych grup leksykalnych:

Zagadnienia podstawowe:

Grupa leksykalna

Przykłady (poniższa lista nie zawiera wszystkich wymaganych elementów grupy)

Liczebniki porządkowe first, second, fifth
Krajobraz nature, world, ocean, sea, region
Szkoła i przedmioty szkolne timetable, grade, pupil, chemistry, geography
Artykuły papiernicze pen, glue, ballpoint pen
Testy i egzaminy study for a test, written exam, essay, mark
Podobieństwa i różnice equal, variety, related to
Zdrowie i choroby the flu, low pressure, fever, health, medicine
Części ciała cheek, elbow, foot, finger
Rozrywka media, show, watch a film, amusement park
Pozytywne i negatywne emocje scared, angry, happiness, proud
Myśli i wyobraźnia thought, fiction, reality, imagination, creative
Przymiotniki (podstawowe) brilliant, delightful, superb, excellent
Napoje a cup of tea, hot chocolate, alcohol
Określenia ilości a bar of soap, a bag of flour, tin, bottle
Sprzęty kuchenne frying pan, pot, dishwasher, microwave
Zawody (podstawowe) accountant, builder, nurse, policeman
Komputery laptop, mouse, keyboard, printer


Zagadnienia dodatkowe:

Grupa leksykalna

Przykłady (poniższa lista nie zawiera wszystkich wymaganych elementów grupy)

Rodzaje kwater wakacyjnych hotel, motel, youth hostel
Gry komputerowe level, gamepad, simulation game
Praca work, job, salary, fire sb
Bank account, transfer, debt, loan
Poezja i dramat rhyme, sonnet, lyric, monologue
Biznes black market, firm, manager, office
Sztuka (podstawowe) painter, mosaic, paint
Wojsko army, soldier, tank, bomb


III. Rozmówki i różne sytuacje
Na poziomie A2 musisz umieć poradzić sobie w stopniu co najmniej podstawowym w poniższych sytuacjach:

Zamawianie jedzenia (w restauracji)
Rozmowy w podróży (podstawowe)
Prawienie komplementów
Oferowanie pomocy
Dziękowanie
Rozmowy u lekarza


IV. Pisanie
Powinieneś umieć poradzić sobie z następującymi formami pisemnymi:

Krótki e-mail, opowiadający o tym, co nas spotkało (np. podczas podróży)
Odpowiedź na czyjś e-mail
Krótka notatka ze szczegółami jakiegoś wydarzenia (czas, miejsce, etc.)
Kartka pocztowa
Rekomendacja
Opis wybranego miejsca (np. pokoju)
Krótka instrukcja


V. Czytanie
Na poziomie A2 powinieneś poradzić sobie z czytaniem następujących tekstów:

Krótkie sprawozdanie z podróży
Lista zakupów
Krótki tekst z rekomendacją
Ogłoszenie towarzyskie
Notatka z zaproszeniem na jakieś wydarzenie
Prognoza pogody (podstawowa)
Ulotka z informacją
Ogłoszenie sportowe
Przepis
Ogłoszenie na tablicy informacyjnej


VI. Słuchanie
Na tym poziomie powinieneś rozumieć krótkie wypowiedzi dotyczące codziennych rzeczy i czynności. Powinieneś rozumieć podstawowe komunikaty. Powinieneś również rozumieć wypowiedzi opisujące wydarzenia w przeszłości oraz wypowiedzi odnośnie przyszłości (np. planów na przyszłość).

Pomoc i wsparcie