Pomoc: Poziomy zaawansowania - skala Rady Europy

Podsumowanie wiedzy, jaką kursant powinien zdobyć na poziomie B1 na platformie eTutor


I. Zagadnienia gramatyczne
Poziom B1 to poziom średniozaawansowany. Na tym poziomie powinieneś znać i rozumieć następujące zagadnienia gramatyczne:

Czasy gramatyczne:

Past Perfect


Rzeczowniki:

tylko w liczbie mnogiej (np. glasses, trousers, shorts, scissors)
tylko w liczbie pojedynczej (np. china, literature, love, poetry)
złożone (np. wallpaper, living room, make-up)
zbiorowe (np. team, family, congress)


Czasowniki:

phrasal verbs
posiłkowe główne (be, do, have) i ich zastosowanie
posiłkowe modalne


Pozostałe zagadnienia:

Przysłówki stopnia (quite, rather, hardly, fairly)
Only vs just
Like vs as
Mówienie o prawdopodobieństwie (may, could, might)
Pytania tak/nie z czasownikami modalnymi
Przymiotniki kończące się na -ing i -ed (np. interesting - interested)
Tworzenie rzeczowników z innych rzeczowników (king + dom -> kingdom)
Zaimki zwrotne (np. yourself, herself, each other, one another)
Godziny: AM i PM
Używanie czasów teraźniejszych do mówienia o przyszłości
Związki przymiotników z przyimkami (np. good at; married to; dependent on)
Używanie czasów przeszłych w narracji
Drugi tryb warunkowy


II. Zagadnienia leksykalne
Na poziomie B1 powinieneś znać słownictwo z wymienionych grup leksykalnych:

Zagadnienia podstawowe:

Grupa leksykalna

Przykłady (poniższa lista nie zawiera wszystkich wymaganych elementów grupy)

Święta i uroczystości celebration, birthday gift, Easter Sunday
Rozrywka (telewizja, radio, kino, prasa) viewer, programme, station, director,  journal
Muzyka musical, volume, play the guitar
Hobby i rozrywka hobby, entertain, collect stamps
Edukacja primary school, head teacher, physician
Pozytywne i negatywne cechy weird, fancy, superior, outstanding
Nauka języka obcego glossary, bilingual, fluent, dialect
Podróże i turystyka voyage, trip, customs duty, guide
Materiały cloth, striped, woollen,
Ubrania clothing, get dressed, suit, outfit
W biurze office hours, conference, photocopy
Materiały i substancje dense, synthetic, timber, silk
Metale gold, iron, steel, silver
Zwyczaje i tradycje custom, good habit, tendency,
Umiejętności gifted, skilled, talented, demanding
Artykuły spożywcze sauerkraut, white chocolate, wild cherry
Gotowanie fry, grill, sour, spicy, seasoning
Napoje camomile tea, beverage, skimmed milk
Narodziny, dzieciństwo, starość newborn baby, pregnancy,senior, old age
Studia computer science, take notes, knowledge
Testy i egzaminy mock exam, pop quiz, exam paper
Jednostki miary ounce, pound, litre, dozen
Geografia rain forest, polar, tropical, climate
Porządki cleaning, vacuum, cloth, mop
Zawody beautician, chimney sweeper, plumber
Wypadki first aid, fire engine, car accident, wreck
Sport table tennis, goalkeeper, sit-ups, stretch


Zagadnienia dodatkowe:

Grupa leksykalna

Przykłady (poniższa lista nie zawiera wszystkich wymaganych elementów grupy)

Przestępstwa mugger, forger, fraud, stealing
Hazard casino, poker, gamble, stake, shuffle cards
Gry, zabawy i zabawki chess, stalemate, teddy bear, train set
Insekty swarm, honeycomb, cockroach, flea
Na plaży lifeguard, sunbathe, sunglasses, beach


III. Rozmówki i różne sytuacje
Na poziomie B1 powinieneś poradzić sobie, przynajmniej w stopniu podstawowym w następujących sytuacjach:

Wyrażanie uczuć:
- mówienie, że cieszymy się z czegoś
- wyrażanie gniewu
- pytanie o czyjeś uczucia
- idiomy opisujące czyjąś radość
- idiomy służące do wyrażenia przygnębienia
W hotelu:
- znajdowanie hotelu
- rozmowy w recepcji hotelowej
Na przystanku autobusowym
W taksówce
U lekarza
Na randce:
- zapraszanie na randki
- wybieranie się do kina
- prawienie komplementów
- mówienie o uczuciach
- zapraszanie na kolejną randkę
- wymienianie się danymi kontaktowymi
Pytanie o drogę (oraz udzielanie odpowiedzi)
Na lotnisku
Wynajmowanie mieszkania
Spotkanie starych znajomych
W restauracji:
- pójście do restauracji
- siadanie przy stoliku
- pytanie o menu
- zamawianie jedzenia
- problemy
- płacenie rachunku
Kłopoty:
- zgubienie klucza
- wzywanie fachowca
- usuwanie plam
Wyrażanie opinii
Wypadek:
- proszenie o pomoc
- odpowiadanie na pytania odnośnie wypadku
- odpowiadanie na pytania o ofierze wypadku


IV. Pisanie
Powinieneś umieć poradzić sobie z następującymi formami pisemnymi:

Opisanie wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości:
- czas
- miejsce
- uczestniczy
- szczegóły
Napisanie krótkiej notatki z przeprosinami
Krótkie wypracowanie na zadany temat
Krótka historyjka
Zażalenie
Ogłoszenie o pracę
Ogłoszenie o sprzedaży jakiegoś przedmiotu
Notatka z prośbą


V. Czytanie
Na poziomie B1 powinieneś poradzić sobie z czytaniem następujących tekstów:

Opis konkursu
Reklama
List formalny
Opis wycieczki
Krótki artykuł
Przepis kulinarny
Wpis na blogu
Prognoza pogody
Zażalenie


VI. Słuchanie
Powinieneś rozumieć bardziej złożone wypowiedzi, komunikaty radiowe i telewizyjne oraz krótkie opowiadania.

Pomoc i wsparcie