Pomoc: Poziomy zaawansowania - skala Rady Europy

Podsumowanie wiedzy, jaką kursant powinien zdobyć na poziomie A1 na platformie eTutor

I. Zagadnienia gramatyczne
Na poziomie A1 w eTutor poznasz podstawowe zagadnienia gramatyczne, pozwalające na zbudowanie prostej wypowiedzi.
Kiedy osiągniesz poziom A1 na platformie eTutor, będziesz znać i rozumieć następujące zagadnienia gramatyczne:

Zaimki:

osobowe (I, you, he, she, it, we, you, they)
wskazujące (this, that, these, those)
w funkcji dopełnienia (me, you, him, her, it, us, you, them)
pytające (who, what, which, where, when, why i how)
nieokreślone (something, anyone, nobody, etc.)


Czasy gramatyczne:

Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Future Simple


Czasowniki:

"to be" w czasie Present Simple
"to have" w czasie Present Simple
modalne mówiące o umiejętnościach (can/can't)
be able to
should
have to
would like


Przedimki:

nieokreślone (a, an)
określony (the)


Przyimki:

miejsca (behind, on, in, above, in front of, etc.)
czasu (in, on, at)


Pozostałe zagadnienia:

Podstawowa forma liczby mnogiej rzeczowników (dog -> dogs)
Przymiotniki dzierżawcze (my, your, his, her, its, our, your, their)
Forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński) (John's cat)
There is i there are
Tryb rozkazujący - podstawowe zdania
Używanie zaimka "it" do mówieniu o czasie, dacie i pogodzie
Przysłówki częstotliwości (always, never, often, etc.)
Podstawowe przysłówki i ich miejsce w zdaniu
Uprzejme pytania z can/could i may
There was i there were
Wyższa i najwyższa forma przymiotników
Podstawowe rozróżnienie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych
Określenia ilości stosowane z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi (m.in. any i some)
Pytania o podmiot i dopełnienie w czasach Present Continuous, Past Simple i Future Simple


II. Zagadnienia leksykalne
Słownictwo na poziomie A1 to przede wszystkim podstawowe rzeczowniki i czasowniki.
Można je podzielić na następujące grupy leksykalne:

Zagadnienia podstawowe:

Grupa leksykalna

Przykłady (poniższa lista nie zawiera wszystkich wymaganych elementów grupy)

Powitania i pożegnania good morning, hello, goodbye
Liczby one, twenty, one hundred
Rodzina mother, father, grandpa, daughter
Dom i jego części roof, living room, wallpaper
Nazwy posiłków breakfast, dinner, supper
Podstawowe czynności wykonywane regularnie brush your teeth, get dressed, comb your hair
Podstawowe kolory black, white, red, yellow
Środki transportu bus, car, tram, train, bicycle
Dni tygodnia Sunday, Friday, Monday
Miesiące November, June, August
Kształty oval, triangle, circle, rectangle
Rozmiary, wymiary short, tall, thin, fat
Artykuły spożywcze (podstawowe) bread, ham, cheese, chicken
Kierunki up, down, left, right
Napoje mineral water, juice, milk, tea, coffee
Zakupy price list, stall, shop assistant, customer
Narodowości Polish, Irish, Swiss, English
Nazwy krajów (głównie europejskich) Poland, England, Germany, Austria
Gesty i zachowanie laugh, cry, scream, smile


Zagadnienia dodatkowe:

Grupa leksykalna

Przykłady (poniższa lista nie zawiera wszystkich wymaganych elementów grupy)

Rodzaje muzyki rock, jazz, pop music
Meble i dekoracje drawer, table, bookshelf, pillow


III. Rozmówki i różne sytuacje
Gdy zakończysz naukę na poziomie A1, powinieś poradzić sobie przynajmniej w stopniu podstawowym w następujących sytuacjach:

Przedstawianie się
Poznawanie nowych ludzi i zawieranie znajomości
Proszenie o pomoc
Oferowanie pomocy
Mówienie o swoich zainteresowaniach
Wyrażanie swojej opinii, np.:
- stwierdzanie, czy coś jest dobrym czy złym pomysłem
- zgadzanie się i nie zgadzanie się
- mówienie, czy coś nam się podoba, czy nie
Mówienie o swoim planie dnia
Załatwianie spraw na poczcie (podstawy)
Wizyta w muzeum
Rozmawianie przez telefon, np.:
- odbieranie telefonu
- proszenie konkretnej osoby do telefonu
- zostawianie wiadomości
Podawanie daty i godziny
Używanie języka obcego, np.:
- pytanie, czy ktoś rozumie
- pytanie, jak się coś pisze
- prośba o powtórzenie czegoś
Jedzenie i picie, np.:
- mówienie, czy jest się głodnym czy nie
- mówienie, czy jest się spragnionym czy nie
- pytanie o najbliższy sklep/restaurację
Wyrażanie uczuć


IV. Pisanie
Formy pisemne na poziomie A1 to krótkie wypowiedzi, składające się z prostych zdań. Polegają zwykle na stworzeniu listy lub wypełnieniu formularza swoimi danymi.
Powinieneś potrafić poradzić sobie z następującymi formami pisemnymi:

Formularz z podstawowymi danymi osobowymi
Plan dnia
Krótki tekst z informacją o sobie
Lista zakupów
Krótkie zaproszenie z podstawowymi informacjami
Krótki list nieformalny
Krótki opis rodziny, zainteresowań, wybranej osoby, etc.


V. Czytanie
Na poziomie A1 napotkasz następujące rodzaje tekstów:

Krótka wiadomość e-mail
Krótki wpis na blogu
Lista z punktami
Krótki tekst
Krótki dialog


VI. Słuchanie
Na tym poziomie powinieneś rozumieć krótkie wypowiedzi, zawierające znane Ci słownictwo. Powinieneś rozumieć krótkie pytania na podstawowe tematy (np. imię, wiek, pochodzenie, zajęcie, rodzina).

Pomoc i wsparcie