ZALOGUJ SIĘ

"The car's running badly. " czy "Car's running badly." ? Elipsy część II

zmodyfikowany: rok temu
"The car's running badly. " czy "Car's running badly." ?
Michael Swan Practical English Usage
Rozdział 277.1

1. W nieformalnym mówionym angielskim często pomijamy nieakcentowane słowa na początku zdania, jeśli znaczenie jest jasne bez nich.

Słowa, które mogą być pominięte to przedimki {the, a/an), zaimki dzierżawcze {my, your, etc), zaimki osobowe {I, you, etc), czasowniki posiłkowe {am, have, etc) i podmiot przygotowawczy there.

Car's running badly. (= The car's . . .)

Wife’s away. (= My wife’s . . .)

Couldn’t understand a word. (= I couldn’t ...)

Must dash. (= I must dash.)

Won’t work, you know. (= It won’t work ...)

Seen Joe? (= Have you seen Joe?)

Keeping well, I hope? (= You’re keeping w ell. . .)

Nobody at home. (= There’s nobody at home.)

Careful what you say. (= Be careful. . .)

Catch up with you later. (= I’ll catch up . . .) - Tutaj elipsa nawet dochodz, że naitivi mówią samo: "Laters"

Leave at half past? (= Should we leave . . .?)

Soon as I wake up, I check my messages. (= As soon as . . .)

Thinking of postgraduate study? Call for a place now. (= Are you thinking . ..?)

Speak a foreign language? Speak it better. (= Do you speak . . .?) ?

Somebody has been stealing our flowers, but I don’t know who ( has been stealing our flowers).


2.
Nieakcentowane formy be, will, would, have

Zazwyczaj nie opuszczamy słów, na początku zdania z nieakcentowanymi formami be, will, would lub pomocniczym have (chociaż czasami zdarza się to w wiadomościach, wpisach do dziennika i innych rodzajach bardzo nieformalnego pisania).


"I'm coming tomorrow" lub "Coming tomorrow" (ale nie: "Am coming tomorrow.")
"Am" nie jest akcentowanie.

"I'll see you soon." lub "See you soon."
(a nie: "Will see you soon.")
"Will" nie jest akcentowanie.

"Haven’t seen him." (ale nie: "Have seen him.") "Have" nie jest akcentowane


3. Czasownikami pomocniczymi po zaimkach osobowych, mogą zanikać z wyjątkiem "I" lub "it".

You ready? (= Are you ready?)

She want something? (= Does she want something?)
Ale nie:
("I late?") Czy ("It raining?")


4. Elipsy są bardzo częsty w zdaniach (question tagach) szczególnie w brytyjskim angielskim.

Like a cigar, I do.

Dutch, aren't you?

Getting in your way, am I?

Going camping your kids?


Rozdział 278
Elipsa w zdaniach rzeczownikowych (noun phrases)
1 elipsa po przymiotnikach:

"boiled, please"
Powtarzający się rzeczownik można czasem opuścić po przymiotniku, jeśli znaczenie jest jasne, zwłaszcza gdy mówi się o wspólnych rodzajach wyboru.

‘What kind of potatoes would you like?’ ‘Boiled (potatoes), please.’

We haven't got any brown sugar. Only white (sugar).

To również występuje z przymiotnikami w stopniu najwyższym.
"think I'll buy the cheapest."


2. Elipsa po "this", liczebnikach, zaimkach dzierżawczych, etc. Rzeczowniki można też opuścić po większości determinatorów, jeśli znaczenie jest jasne.

This is Ella’s coat, and that (coat) is mine

Zdarza się to również po liczebnikach, rzeczownikach z dopełniaczem saksońskim 's, own i (an)other.

I'm not sure how many packets I need, but I’ll take two (packets) to start with.

Our train’s the second (train) from this platform.

You take Dan’s car, and I'll take Susie’s (car).

‘Can I borrow your pen?’ ‘No, find your own (pen).’
‘That beer went down fast.’ ‘Have another (beer).’


Znane nazwy i imiona mogą być skracane.

She's playing the Beethoven with the Scottish National tomorrow night.
(= ... the Beethoven violin concerto with the Scottish National Orchestra ...)

He's staying at the Hilton. (= . . . the Hilton Hotel.)

We’re going to see ‘Hamlet' at the Mermaid. (= . . . the Mermaid Theatre.)

Kiedy mówimy o domach ludzi, o sklepach i biurach, po dopełniaczu saksońskim rzeczowniki saksońskie się pomija

We spent the weekend at Jack and Emily's.

Could you pick up some chops from the butcher’s?

I'm going to call in at the doctor's on the way home.


4. W większości innych sytuacji nie opuszcza się rzeczowników.

Poor little boy! (ale nie: Poor little!)

The most important thing is to keep calm, (ale nie: The most important is to . . .)


279 elipsa po czasownikach posiłkowych

1 czasownik posiłkowy zamiast pełnej frazy czasownikowej.

Możemy uniknąć powtórzenia poprzez użycie czasownika posiłkowego zamiast pełnej frazy czasownikowej, jeżeli znaczenie jest jasne. Czasownik posiłkowy zazwyczaj ma 'mocną' wymowę , a kontrakcje nie są normalnie używane, z wyjątkiem przeczeń.


‘Get up.’ ‘I am .’ (= I am getting up.)

He said he’d write, but he hasn’t. (= . . . hasn’t written.)

I’ll come and see you when I can. (= . . . can come and see you.)

‘Shall I tell him what I think?’ ‘I wouldn’t if I were you.’


"Do" może być użyte przed elipsą, jeśli nie ma innego pomocnika do powtórzenia.

I may come to London. I'll phone you if I do.

He said he would arrive before seven, and he did.


Inne słowa, jak również reszta frazy czasownikowej, mogą zostać pominięte po czasowniku pomocniczym.

I can’t see you today, but I can tomorrow. (= . . . I can see you . . .) ‘

I’ve forgotten the address.’ I have too.’

‘You’re not trying very hard.’ I am.’

‘You wouldn't have won if I hadn't helped you.’ ‘Yes, I would (have).’

Elipsa też może występować po nie pomocniczych "be" i "have".

‘I'm tired.’ I am too.’ ‘Who’s the driver?’ I am .’ ‘Who has a dictionary?’ I have

4. elipsa przed pełną formą: If you can, call me ... .
Elipsa zwykle ma miejsce, gdy wyrażenie jest używane po raz drugi, po tym jak pełna forma została już raz użyta (patrz powyższe przykłady). Jednakże, czasami może się zdarzyć w drugą stronę. Jest to częste w zdaniach zaczynających się od if.

If you can, call me when you arrive.

If you could, I’d like you to help me this evening.

If you prefer, we can go tomorrow instead.


5. Kiedy jest więcej niż jeden czasownik pomocniczy, elipsa zazwyczaj następuje po pierwszym.

‘You wouldn't have enjoyed the film .’

'Yes, I would.’ (= . . . I would have enjoyed the film.)

Jednak kiedy więcej jest więcej zawartych czasowników pomocniczych, ten pierwszy jest akcentowany.

‘Could you have been dreaming?’ ‘I suppose I could / COULD have / COULD have been.'

W elipsach często też dodajemy drugi czasownik pomocniczy, jeżeli pojawia się on w innej formie niż w zdaniu poprzedzającym.

I think Emily should be told.' ‘She has been.' (bardziej naturalnie niż . . . She has.)

I zazwyczaj włączamy drugi czasownik posiłkowy po zmianie modalnego czasownika posiłkowego.

And we normally include a second auxiliary verb after a change of modal auxiliary.

‘Emily should be told.’ ‘She must be.’ (Bardziej naturalne niż . . . She must.)


6. Podstawianie z "do".

W brytyjskim angielskim, czasownik główny, który został pominięty po czasowniku pomocniczym, może być zastąpiony przez "do".

‘Do you think he’ll phone?’ ‘He might do.’

rozdział 280

1. Elipsa po bezokoliczniku.

Możemy użyć elipsy po bezokoliczniku po powtarzającym się czasowniku (i następujących po nim słów), jeśli znaczenie jest jasne.

‘Are you and Gillian getting married?' ‘We hope to.'

"Let's go for a walk.' 7 don’t want to."

"I don't dance much now, but I used to a lot."

"Sorry I shouted at you. I didn't mean to.'

"Somebody ought to clean up the bathroom.’ ‘I'll ask Jack to."


Elipsy z bezokolicznikiem "be" i "have" używane do posiadania) nie są zwykle opuszczane.

There are more flowers than there used to be.

She hasn’t been promoted yet, but she ought to be. ((nie) . . . but she ought) )

You've got more freckles than you used to have,( (nie) You've got more freckles))
piotr.grela
londynwarszawianka - True = It’s true.
I agree with the statement of M.Swan. Great passage from his grammar book.
Na tej jednej zasadzie opiera sie potoczny jezyk angielski mowiony, a takze pisany (informal).
- rok temu zmieniany: rok temu
darkobo - Chyba w każdym języku występują przypadki pomijania w mowie potocznej części zdania. Choćby "Dokąd idziesz?" - "(Idę) Do sklepu" (odrębna sprawa, to podmiot domyślny, tutaj "Ja"). Jeśli znamy kontekst, to nie ma najmniejszego problemu ze zrozumieniem takich zdań. - rok temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

 

Podobne wątki