przymiotnik-"płaski"

12 lat temu
wyrazy-level,flat,even,plane-jako przymiotniki tłumaczymy między innymi jako "płaski",ale czy są jakieś zasady zastosowania w zdaniu ?
wacek6713

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

 

Odpowiedzi: 3

wyrazy te stosuje się w różnych kategoriach, nie są one wymienne
level - to coś równego, płaskiego, na tym samym poziomie
flat - po prostu płaskie (jak podłoga)
even - równe
plane - bardziej w zastosowaniu geograficznym
Bilberry

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Drogi Wacku:
Musiałem podzielic na części bo nie chce się zapisać...
-------------------------------------------------------
LEVEL
-------------------------------------------------------
[1] above/below the level of the window powyżej/poniżej wysokości okna
[2] water level poziom wody
[3] at eye/shoulder level na wysokości oczu/ramion
[4] on a level with the first floor na wysokości pierwszego piętra
[5] his window is on a level with ours jego okno jest na tej samej wysokości co nasze
[6] at waist-/knee-level na wysokości pasa/kolan
[7] at street level na poziomie or wysokości ulicy
[8] glucose/cholesterol level poziom cukru/cholesterolu
[9] pollution has reached alarming levels zanieczyszczenie osiągnęło niepokojący poziom or stopień
[10] a high level of illiteracy wysoki wskaźnik analfabetyzmu
[11] an intermediate level textbook podręcznik dla średnio zaawansowanych
[12] that course is above/below your level to kurs na zbyt wysokim/niskim poziomie dla ciebie
[13] the level of training/of service poziom wyszkolenia/usług
[14] to be on the same level with sb/sth być na tym samym poziomie co ktoś/coś
[15] to get or come down to sb’s level zniżyć się do poziomu kogoś
[16] to talk to sb on their level rozmawiać z kimś jego językiem
[17] this is on a level with arson to jest równoznaczne z podpaleniem
[18] how could you sink to such a level? jak mogłeś upaść tak nisko?
[19] A level, O level
[20] at ministerial/cabinet level na szczeblu ministerialnym/rządowym
[21] at national/local level na szczeblu krajowym/lokalnym
[22] a top-level meeting spotkanie na najwyższym szczeblu
[23] on a purely practical level na płaszczyźnie czysto praktycznej
[24] on a literary/musical level na płaszczyźnie literackiej/muzycznej
[25] the Somerset levels równina Somerset
[26] a level teaspoon of flour płaska łyżeczka mąki
[27] check that the worktop/shelf is level sprawdź, czy blat/półka jest poziomo or równo
[28] the picture is not level ten obrazek krzywo wisi
[29] hold the compass level trzymaj kompas poziomo
[30] the top of the tree was level with the roof czubek drzewa był równo z dachem
[31] the two teams were level at half-time po pierwszej połowie obie drużyny miały tyle samo punktów
[32] as far as ability goes they’re level pod względem zdolności są na tym samym poziomie
[33] to be level in popularity cieszyć się taką samą popularnością
-------------------------------------------------------
FLAT
-------------------------------------------------------
[1] to strike sb with the flat of one’s hand/sword uderzyć kogoś otwartą dłonią/płazem miecza
[2] the flat of an oar pióro wiosła
[3] to walk on the flat iść po płaskim
[4] to park on the flat zaparkować na płaskim
[5] [marshland) podmokła nizina
[6] [flat]=[level] in [surface, landscape, road, roof]
[7] [not rounded] [stone, stomach, chest, nose, face]
[8] [shallow] [dish, basket, box]
[9] to be flat on one’s back/face leżeć na wznak/twarzą do ziemi
[10] she was flat on her face in the snow leżała z twarzą w śniegu
[11] to hammer sth flat rozbić coś młotkiem (na płasko)
[12] to be squashed flat zostać zmiażdżonym
[13] (deflated) [tyre, ball] flakowaty
[14] to have a flat tyre mieć flaka, złapać gumę
[15] the tyre has gone flat siadła opona
[16] keep your feet flat on the floor nie odrywaj stóp od ziemi
[17] na płaskim obcasie; flat-heeled, with flat heels na płaskim obcasie
[18] (absolute) [refusal, rejection, denial] kategoryczny; you’re not going and that’s flat! infml nie pójdziesz i koniec!
[19] (standard) [fare, fee, charge] jednolity
[20] (monotonous) [voice, tone] bezbarwny, beznamiętny
[21] (unexciting) [performance, story, style] bezbarwny [22] [colour] mdły; [taste] nijaki
[23] (not fizzy) [beer, lemonade] zwietrzały
[24] to go flat zwietrzeć
[25] (depressed) to feel flat czuć się przybitym
[26] [battery] wyczerpany; Aut rozładowany
[27] (slow) [market, trade, spending, profits] w zastoju
[28] to be flat [instrument] brzmieć za nisko
[29] to go flat [string, instrument] rozstroić się
[30] (matt) [paint, surface] matowy
[31] to fall flat (u)paść jak długi
[32] lay the blanket flat on the floor rozłóż koc równo na podłodze
[33] to knock sb flat with a single blow powalić kogoś na ziemię jednym uderzeniem
[34] they laid the village flat zrównali wioskę z ziemią
[35] to lie flat [person] (take position) położyć się
[36] (be in position) poleżeć
[37] to lie/land flat on one’s back leżeć na plecach/upaść do tyłu
[38] (in close contact) to push or press sth flat against the wall przycisnąć coś równo do ściany
[39] we pressed flat against the wall przylgnęliśmy mocno do ściany
[40] she pressed her nose flat against the window rozpłaszczyła nos na szybie
[41](exactly) in 10 minutes flat równo w 10 minut
[42] infml (absolutely) she told me flat that... powiedziała mi bez ogródek, że...
[43] to turn sth down flat z miejsca coś odrzucić [offer, proposal]
[44] they went flat against their orders postąpili całkowicie wbrew rozkazom
[45] to fall flat [joke, plan] nie wypalić infml [party, evening] być niewypałem; [play] zrobić klapę infml
-------------
END of PART 1
-------------
quantum137
12 lat temuzmieniany: 12 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

----------------------------------------
EVEN
----------------------------------------
[1](emphasizing point) nawet
[2] he didn’t even try nawet nie spróbował
[3] even a child could do it nawet dziecko potrafiłoby to zrobić
[4] don’t even think about it! nawet o tym nie myśl!
[5] I can’t even swim, never mind dive nie potrafię (nawet) pływać, a co dopiero nurkować
[6] don’t tell anyone, not even Adam nie mów nikomu, nawet Adamowi
[7] it would be madness even to try szaleństwem byłoby nawet próbować
[8] even now nawet teraz, jeszcze teraz
[9] even today nawet dziś, jeszcze dziś
[10] (with comparative) nawet, jeszcze
[11] it’s even colder today than yesterday dziś jest nawet or jeszcze zimniej niż wczoraj
[12] even more carefully jeszcze ostrożniej
[13] (introducing stronger expression) it’ll be difficult, even dangerous to będzie trudne, a nawet niebezpieczne; disease or even death choroba, a nawet śmierć
[14] even as (just) even as I speak właśnie teraz, gdy mówię (te słowa); even as I watched właśnie wtedy, gdy patrzyłem; na moich oczach; even as I predicted dokładnie tak, jak przewidywałem; she died even as she had lived umarła, tak jak żyła
[15] even if nawet gdyby; (present or future events) choćby, chociażby; (future events) nawet jeśli; we’ll do it even if it takes months dokonamy tego, nawet jeśli ma nam to zająć miesiące or choćby nam to zajęło miesiące; even if I knew, I wouldn’t tell you choćbym or nawet gdybym wiedział, nie powiedziałbym ci
[16] even so mimo wszystko, mimo to; it was interesting even so mimo wszystko to było ciekawe; I had a terrible headache, but even so I went to the concert miałem okropny ból głowy, ale mimo to poszedłem na koncert
[17] even then (at that time) nawet wtedy; (all the same) mimo to; I explained it twice, but even then they didn’t understand wyjaśniałem dwa razy, (a) mimo to nie zrozumieli
[18] even though chociaż, choć, mimo że; she told him even though I asked her not to powiedziała mu, chociaż or mimo że prosiłem ją, żeby nie mówiła
[19] (flat) [ground, surface] równy, płaski; (smooth) [surface, coat of paint] gładki; the floor isn’t even podłoga jest nierówna; plane the boards down to make them even wyrównaj deski heblem; to be even with sth być w równej linii z czymś [wall, floor]
[20] (regular, uniform) [teeth, hemline] równy; [progress, temperature] stały; [breathing, distribution, motion] równomierny; [colour, lighting] jednolity
[21] (calm) [disposition, tone, voice] spokojny; [temper] równy; he kept his voice even mówił spokojnym tonem
[22] (fair) [distribution, exchange] równy
[23] (equal) [chance, contest] równy; to be even (with sb) [competitor] mieć równe szanse (z kimś);; iść łeb w łeb (z kimś) fig; after four rounds they’re even po czterech rundach mają równe szanse; he stands an even chance of winning ma spore szanse na zwycięstwo; it’s even money they won’t turn up albo przyjdą, albo nie przyjdą — na dwoje babka wróżyła
[24] (quits, owing nothing) to be even (with sb) być (z kimś) kwita; so now we’re even, so that makes us even a więc jesteśmy kwita; to get even with sb policzyć się z kimś, załatwić z kimś porachunki, wyrównać z kimś rachunki; I’ll get even with her one day jeszcze się z nią kiedyś policzę
[25] Math [number] parzysty
----------------------------------------
PLANE
----------------------------------------
[1] (in geometry) płaszczyzna f; the horizontal/vertical plane płaszczyzna pozioma/pionowa
[2] (face of cube, pyramid) ściana
[3] (level) poziom m; to raise the conversation onto a more intellectual plane podnieść rozmowę na wyższy poziom intelektualny
[4] (flat) płaski, równy
[5] to raise the conversation onto a more intellectual plane podnieść rozmowę na wyższy poziom intelektualny
[6] plane down [sth], plane [sth] down oheblować
[7] samolot :-)
[8] inclined plane równia pochyła
-------------
END of PART 2
-------------
quantum137
12 lat temuzmieniany: 12 lat temu
agazerka - Jestem pod wielkim wrażeniem. Dwa plusiki ode mnie, też z tego skorzystam :) - 12 lat temu
quantum137 - Trochę mi się nudziło ... mam nadzieję, że przyda się wielu osobom :-) - 12 lat temu zmieniany: 12 lat temu
wacek6713 - Dzięki,naprawdę WYCZERPUJĄCE WYJAŚNIENIE.Zajmie trochę czasu. - 12 lat temu
quantum137 - hehe pod koniec już wymiękłem i ominąłem część idiomów ;) Miłej nauki! - 12 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Podobne wątki