ZALOGUJ SIĘ

Regulamin karty podarunkowej

1) Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady nabywania, aktywacji oraz korzystania z karty podarunkowej na dostęp do wybranych kursów językowych w serwisie eTutor.

Wyjaśnienia podstawowych pojęć:

Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady nabywania i użytkowania Karty Podarunkowej na dostęp do wybranych kursów językowych w serwisie eTutor,

Serwis eTutor, platforma - platforma e-learningowa do nauki języków obcych dostępna pod adresem https://www.etutor.pl/,

Karta Podarunkowa - lektroniczna karta podarunkowa (format PDF) zawierająca kod aktywacyjny na dostęp w serwisie eTutor do jednego z wybranych z oferty Wydawcy i opłaconych przez Nabywcę kursów,

Kod aktywacyjny - ciąg znaków służący do jednorazowej aktywacji dostępu do kursu wskazanego na karcie podarunkowej, pod adresem: https://www.etutor.pl/karta,

Nabywca - użytkownik (zarówno konsument, jak i przedsiębiorca), który ma zarejestrowane konto w serwisie eTutor i dokonał zakupu Karty Podarunkowej,

Użytkownik Karty Podarunkowej - osoba, która korzysta z Karty Podarunkowej,

Wydawca - LangMedia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rapackiego 5, NIP: 6711762204, REGON: 320522802, KRS: 0000306795 (VI Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej), Kapitał zakładowy 113 400 zł.

2) Wymagania techniczne

Do dokonania zakupu Karty Podarunkowej niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, w tym przeglądarki internetowej oraz zarejestrowane konto w serwisie eTutor.

Aby możliwy był niezakłócony zakup zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych i ich konfigurację zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku Wymagania techniczne.

3) Nabycie i wydanie karty podarunkowej

W celu nabycia Karty Podarunkowej wymagane jest od Nabywcy zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz złożenie zamówienia online na stronie pod adresem: www.etutor.pl/karta-podarunkowa.

Aby złożyć zamówienie Nabywca musi być zarejestrowanym użytkownikiem w serwisie eTutor oraz wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie następujących danych:

 1. wariant wybranego kursu,
 2. informację od kogo jest Karta Podarunkowa,

ewentualnie, o ile jest to przewidziane w warunkach akcji promocyjnych, konkursów:

 1. okres ważności kursu,
 2. wzór karty.

Przy dokonaniu zamówienia Karty Podarunkowej Nabywca podaje również imię Użytkownika Karty Podarunkowej, które zostanie umieszczone na Karcie Podarunkowej z dedykacją: „Dla ___” (imię Użytkownika Karty Podarunkowej), która nie będzie zawierała więcej niż 25 znaków.

Po wypełnieniu formularza zamówienia Nabywca przechodzi do wyboru formy płatności poprzez przycisk „Kup kartę”.

Po dokonaniu płatności Nabywca otrzymuje na e-maila przypisanego do jego konta w serwisie eTutor potwierdzenie zakupu Karty Podarunkowej oraz wygenerowaną Kartę Podarunkową w formacie PDF wraz z instrukcją, jak wykorzystać Kod Aktywacyjny. Pobranie Karty Podarunkowej jest również możliwe bezpośrednio na koncie Nabywcy w serwisie eTutor w zakładce „Historia zmian” dostępnej na stronie www.etutor.pl/profil/historia.

Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. Za moment wydania uznaje się moment wysłania przez Wydawcę e-maila do Nabywcy wraz z Kartą Podarunkową.

Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, konkursy polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w niniejszym Regulaminie. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy (także w sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności), z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od jej zakupu, o czym mowa w pkt 7. niniejszego Regulaminu.

Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika Karty Podarunkowej, któremu przekazuje Kartę Podarunkową, o terminie ważności Karty Podarunkowej, po którym karta nie może być zrealizowana zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz o braku możliwości jej wymiany na środki pieniężne w całości lub w części.

Ilość Kart Podarunkowych zakupionych przez Nabywcę jest nieograniczona.

Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej.

4) Płatność za kartę podarunkową

Płatność za Kartę Podarunkową wraz z dostępem do wybranego kursu dokonywana jest w wysokości zgodnej z cennikiem serwisu eTutor obowiązującym w chwili zakupu lub w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji.

Jeśli Nabywca posiada rabat lojalnościowy, a w momencie zakupu nie ma promocji czasowej, zostanie on automatycznie naliczony podczas zakupu. Jeśli w momencie zakupu obowiązuje promocja czasowa, a Nabywca posiada jednocześnie rabat lojalnościowy, to Nabywcę obowiązuje tylko jedna korzystniejsza zniżka.

Po kliknięciu przycisku “Kup kartę”, należy wybrać jedną z dostępnych form płatności:

 1. Przelew elektroniczny/BLIK (za pośrednictwem PayU),
 2. Karta płatnicza (za pośrednictwem PayU),
 3. PayPal

W przypadku wyboru płatności BLIK należy podać kod BLIK wygenerowany za pomocą banku Nabywcy i podążać za instrukcjami.

Płatność za pośrednictwem serwisu PayU lub PayPal polega na tym, że Nabywca przy jej wyborze zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego partnera obsługującego płatności. Następnie wybiera metodę płatności i zostaje przekierowany do strony swojego banku, konta w serwisie lub formularza do uzupełnienia o dane karty płatniczej, które po zalogowaniu lub uzupełnieniu przekierują Nabywcę do zaakceptowania płatności z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Wystawcy jako sprzedającego. Po dokonaniu płatności, Nabywca zostaje z powrotem przekierowany na stronę Wystawcy.

Odpowiedzialność w zakresie płatności dokonywanych przez Nabywcę za pośrednictwem PayU i PayPal ponosi operator obsługujący transakcje w zakresie przewidzianym powszechnie obowiązującym prawem i własnymi regulaminami. Nabywca powinien zapoznać się z tymi regulaminami, a w szczególności z warunkami sprzedaży i płatności oraz polityką prywatności tego operatora, dostępnymi pod niżej wskazanymi linkami:

Umowy prawne dotyczące usług PayU:

https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

Polityka Prywatności PayU:

https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/PL/pl/privacy-full.pdf

Płacąc za pośrednictwem PayU lub PayPal Nabywca akceptuje zasady płatności danego operatora.

Aby otrzymać fakturę VAT za zakupioną Kartę Podarunkową, należy podać dane niezbędne do jej wystawienia podczas procesu zakupowego przed dokonaniem płatności. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail Nabywcy przypisany do jego konta w serwisie eTutor, w ciągu maksymalnie 5-ciu dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie Nabywcy.

5) Aktywacja karty podarunkowej

Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w terminie jej ważności i uprawnia do skorzystania z kursu, który został opłacony przez Nabywcę.

Aktywacja karty odbywa się elektronicznie poprzez wpisanie jednorazowego Kodu Aktywacyjnego w wyznaczonym do tego miejscu na stronie https://www.etutor.pl/karta wraz z jednoczesnym zalogowaniem się do serwisu eTutor (dotyczy Użytkowników Kart Podarunkowych posiadających już konto) lub założeniem konta w serwisie eTutor (dotyczy Użytkowników Kart Podarunkowych nie posiadających konta w serwisie).

Zmiana kursu na inny, niż opłacony jest dopuszczalna jednorazowo kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem pomoc@etutor.pl, i pod warunkiem przesłania w treści wiadomości umotywowanego wniosku przez Użytkownika Karty Podarunkowej (np. nauka innego języka, niż wykupiony kurs, posiadanie dostępu do danego kursu od pracodawcy). W razie dokonania zmiany okres ważności Karty Podarunkowej nie biegnie na nowo.

Użytkownik Karty Podarunkowej może aktywować:

 1. Kartę Podarunkową, niezależnie od historii zakupów na swoim koncie w serwisie eTutor, chyba że na jego koncie aktywny jest dożywotni dostęp do kursu, do którego dostęp daje Karta Podarunkowa,
 2. więcej, niż jedną Kartę Podarunkową na swoim koncie w serwisie eTutor.

Dotyczy użytkowników Kart Podarunkowych nie posiadających konta w serwisie eTutor:

Założenie konta w serwisie eTutor jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik Karty Podarunkowej uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji platformy oraz do opłaconego kursu. Użytkownik Karty Podarunkowej zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym oraz aktywować założone konto w ciągu 7 dni od jego założenia poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego w otrzymanej wiadomości e-mail.

W celu poprawnego korzystania z serwisu eTutor, Użytkownik Karty Podarunkowej ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wystawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w serwisie eTutor.

Nazwa konta (login) nie może być słowem powszechnie uznanym za obraźliwe, ani godzić w niczyje dobre imię. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej, ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Analogiczne ograniczenia dotyczą także zdjęcia (awatara) przypisanego do konta.

Aby rozpocząć korzystanie z kursu dostępnego w serwisie eTutor, Użytkownik Karty Podarunkowej musi zapoznać się i zaakceptować treść:

 1. Regulaminu platformy eTutor,
 2. Polityki Prywatności.

dostępnymi pod adresem https://www.etutor.pl/regulamin

W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami Regulaminu platformy eTutor a zapisami niniejszego Regulaminu, obowiązują te wskazane w niniejszym dokumencie.

6) Reklamacje

Nabywca może zgłosić reklamację związaną z zakupem Karty Podarunkowej, która powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 • adres e-mail,
 • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie Kontakt lub pocztą tradycyjną na adres siedziby wystawcy.

Wystawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Wystawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

Wystawca może wezwać Nabywcę do uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku ich uzupełnienia przez Nabywcę reklamacja pozostawiona jest bez rozpatrzenia. Nabywca ma obowiązek współpracy z wystawcą w zakresie uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

7) Postanowienia dotyczące konsumentów

Do Nabywcy będącego konsumentem stosuje się postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem postanowień zawartych poniżej.

Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy stosuje się również do Nabywcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Nabywca może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (wzór zawierający niezbędne dla nas dane dostępny jest tutaj). Do zachowania tego terminu wystarczy, że przed jego upływem z adresu e-mail przypisanego do konta Nabywcy w serwisie eTutor zostanie wysłane na adres wystawcy podany na stronie Kontakt oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające informacje wskazane w powyższym wzorze.

W razie odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje w sytuacji, gdy Wystawca rozpoczął świadczenie usługi (zapewnił dostęp do wykupionego kursu) za wyraźną i uprzednią zgodą Nabywcy lub Użytkownika Karty Podarunkowej, który aktywował Kartę Podarunkową poprzez wykorzystanie jednorazowego Kodu Aktywacyjnego i który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wystawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

8) Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Nabywcy przetwarzane są zgodnie z regulaminem i polityką prywatności platformy eTutor, której Administratorem Danych Osobowych jest LangMedia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rapackiego 5, NIP: 6711762204, REGON: 320522802, KRS: 0000306795 (VI Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej), a które to Nabywca musi zaakceptować rejestrując się w serwisie eTutor. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: https://www.etutor.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/
Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@etutor.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Ochrony Danych LangMedia Sp. z o.o., ul. Rapackiego 5, 53-021 Wrocław.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. zawarcie i wykonanie umowy w związku z zakupem Karty Podarunkowej,
 2. komunikacja z Nabywcą,
 3. rozliczenia z partnerami, za pośrednictwem których dokonywane są płatności,
 4. rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji.

Odbiorcy danych:

 1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
 2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Organizatora usług,
 3. dostawcy, partnerzy (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych),
 4. organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Nabywcy podają dane osobowe niezbędne do zakupu Karty Podarunkowej, tj. imię oraz adres e-mail, a także nazwisko, NIP oraz nazwę firmy w przypadku złożenia wniosku o wystawienie faktury VAT.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości dokonania zakupu Karty Podarunkowej.

Dane osobowe przetwarzane będą do momentu:

 1. rozwiązania umowy między stronami,
 2. przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy,
 3. rozpatrzenie reklamacji,
 4. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,
 5. wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Nabywcy przysługuje prawo:

 1. dostępu i sprostowania danych,
 2. usunięcia danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia sprzeciwu.

Nabywca ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania wszelkich lub niektórych danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, na podstawie którego dane były przetwarzane przed zgłoszeniem sprzeciwu. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres: iod@etutor.pl.

Nabywca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9) Postanowienia końcowe

Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów (np. ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, które mają bezpośredni wpływ na sprzedaż Kart Podarunkowych, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile mają one bezpośrednie i obligatoryjne zastosowanie do sprzedaży Kart Podarunkowych), o czym Nabywcy będą informowani przez Wydawcę z odpowiednim wyprzedzeniem przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na stronie internetowej. Nowa wersja Regulaminu jest wiążąca, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Nabywca nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie wpływają na świadczenie Usługi w zakresie w jakim doszło do aktywacji Karty Podarunkowej. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie Kontakt lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Wystawcy.

Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

Nabywca będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co do których szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi:

https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl
https://ec.europa.eu/consumers/odr (unijna platforma internetowa ODR)