Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej eTutor

1) Informacje ogólne

Korzystając z serwisu eTutor, akceptujesz zasady regulaminu serwisu, którego aktualna wersja udostępniana jest pod adresem https://www.etutor.pl/regulamin/ oraz polityki prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem https://www.etutor.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/.

Właścicielem serwisu eTutor (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

LangMedia Sp. z o.o.
ul. Skwierzyńska 25/3
53-521 Wrocław
NIP: 671-176-22-04, REGON: 320522802
KRS: 0000306795 (VI Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej)
Kapitał zakładowy 180 000 zł

Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.

2) Wymagania techniczne

Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych tabletów i telefonów komórkowych.

Aby było możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu, sprzęt i oprogramowanie użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne opisane na stronie Pomoc: Wymagania techniczne.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

3) Konta Użytkowników

Użytkownikiem serwisu eTutor może być wyłącznie osoba fizyczna.

Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą być Użytkownikiem, jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z serwisu eTutor.

Założenie konta w serwisie eTutor jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do ograniczonych funkcjonalnie wersji demonstracyjnych kursów.

Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.

Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

Nazwa konta (login) nie może być słowem powszechnie uznawanym za obraźliwe ani godzić w niczyje dobre imię. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej, ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Nazwa konta widoczna będzie dla wszystkich użytkowników serwisu, dlatego nie powinna zawierać jakichkolwiek danych osobowych.

W celu poprawnego korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w serwisie.

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisów innym Użytkownikom.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie Kontakt.

4) Abonament i dostęp do kursów

Płatność za dostęp do wybranego kursu dokonywana jest z góry na zadany okres w wysokości zgodnej z cennikiem serwisu lub, w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji. Kwota za wybrany okres abonamentu musi zostać opłacona w całości - nie ma możliwości rozkładania wpłat na raty.

W przypadku osób zamawiających kursy bezpośrednio w serwisie Usługodawcy, uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje po wpłynięciu należności na konto Usługodawcy, lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności.

Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi zamówioną usługę jeszcze przed wpłynięciem należności, o ile Użytkownik prześle potwierdzenie dokonania wpłaty.

Wykupienie abonamentu na kurs rozumiane jest jako zawarcie umowy na czas określony odpowiadający długości opłaconego abonamentu.

W przypadku klientów indywidualnych okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi. Jeśli Użytkownik w momencie udostępniania usługi posiada ważny abonament na dany kurs, okres abonamentu będzie liczony od daty zakończenia poprzedniego abonamentu.

Kody aktywujące na dostęp do kursów lub innych usług na platformie kupowane lub otrzymane bezpłatnie od zewnętrznych dostawców (na przykład kupony zakupione poprzez serwisy zakupów grupowych lub systemy kafeteryjne, kody dołączane do czasopism) mogą być zrealizowane jedynie na nowych kontach. Nowe konto oznacza konto, na którym nie był wcześniej aktywny abonament na kurs lub inna płatna usługa.

Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu (o ile nie zawarł odrębnej umowy na korzystanie z platformy eTutor, która stanowi inaczej).

5) Historia nauki na koncie

W celu optymalizacji procesu nauki, system zbiera szczegółowe dane o postępach nauki w serwisie, w tym informacje na temat przerabianych lekcji, ćwiczeń i testów, wykonywanych powtórek, poznanych słów i konstrukcji gramatycznych.

Dane na temat historii nauki Użytkownika są zachowywane przez okres minimum 12 miesięcy, o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie bądź nie zgłosi chęci usunięcia konta. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na przedłużenie kursu w ciągu okresu czasu, przez jaki historia nauki będzie przechowywana, będzie mógł kontynuować kurs, nie tracąc historii przerabianych wcześniej lekcji, ćwiczeń i powtórek.

6) Dokonywanie płatności i faktury VAT

Ceny kursów podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Aby otrzymać fakturę VAT za zakupione produkty, należy przesłać do nas komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane transakcji której ma dotyczyć faktura, nazwa i adres nabywcy, numer NIP).

W przypadku realizacji kuponów zakupionych u zewnętrznych partnerów, za datę sprzedaży uważa się datę realizacji kuponu w naszym serwisie.

Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o rezygnacji z zakupu na adres adres siedziby Usługodawcy podany na stronie Kontakt (brana pod uwagę będzie data stempla pocztowego).

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Użytkownik winien wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu sposób dokonania przez Usługodawcę zwrotu ceny.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w sytuacji, gdy Użytkownik nie rozpoczął jeszcze korzystania z zakupionej usługi.

7) Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 • nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
 • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy podany na stronie kontakt.

Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

8) Gwarancja satysfakcji i rekompensaty za przerwy w działaniu Usług

Zależy nam, żebyś był zadowolony z naszych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis działał niezawodnie. Dopuszczamy jednak możliwość krótkich przerw w jego działaniu trwających do 8 godzin, ze względu na konieczne prace konserwacyjne i modernizacyjne.

W przypadku zawinionych przez Usługodawcę przerw w działaniu serwisu lub jego istotnej części dłuższych niż 8 godzin, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na wykupione usługi o długości równej okresowi czasu przez jaki serwis eTutor.pl był niedostępny, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.

Warunkiem uzyskania rekompensaty jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności serwisu eTutor lub jego istotnej części najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wystąpienia awarii.

Udzielona gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytego wykonania umowy.

9) Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z korzystaniem z serwisu eTutor, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu.

Użytkownik może także wyrazić zgodę na przesyłanie treści reklamowych i informacji handlowych z serwisu eTutor. Decyzję dotyczącą otrzymywania informacji handlowych podjętą przy rejestracji Użytkownik może w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojego konta, bowiem możliwość korzystania z usługi nie jest uzależniona od zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych.

Kwestie związane z Polityką prywatności szczegółowo reguluje Polityka prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

10) Moderowanie publikowanych treści

W ramach serwisu Usługodawca udostępnia moduł pytań językowych i forum, mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką języków obcych oraz sposobami efektywnego wykorzystania platformy eTutor.

W celu zachowania porządku i zapewnieniu atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:

 • wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,
 • wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,
 • wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,
 • wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,
 • wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, bądź niezgodnych z tematyką danej kategorii,
 • wiadomości duplikujących treść innych wątków lub komentarzy, próśb o sprawdzenie prac umieszczonych w innym wątku lub udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w innym wątku,
 • wiadomości niezwiązanych z nauką języków obcych lub sposobami korzystania z platformy eTutor.

Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować blokadą możliwości publikowania treści na łamach serwisu i komunikacji z innymi użytkownikami platformy. W przypadku powtarzających się naruszeń, konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

W celu utrzymania porządku w dziale pytań językowych i na forum zastrzegamy sobie również prawo do kasowania wątków o nieaktualnej treści (na przykład dotyczących rozwiązanych problemów technicznych) oraz prywatnych dyskusji pomiędzy wąskimi grupami uczestników.

Materiały zawarte w serwisie eTutor są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).

Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystające z kursu w ramach licencji grupowej.

Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

W przypadku chęci wykorzystania poza platformą eTutor materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

12) Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej https://www.etutor.pl/regulamin/.

O zmianach w Regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z loginem lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Dodatkowo informacja taka może także zostać umieszczona w formie wpisu w aktualnościach na stronie www.eTutor.pl.

Na akceptację wprowadzonych zmian Użytkownik ma 14 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzednim.

W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, ma on prawo odstąpić od umowy.

Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.


Data aktualizacji regulaminu: 17 czerwca 2015.

Pomoc i wsparcie