ZALOGUJ SIĘ

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1) Informacje ogólne

Korzystając z serwisu eTutor i powiązanych aplikacji mobilnych, akceptujesz warunki Regulaminu, którego aktualna wersja udostępniana jest pod adresem https://www.etutor.pl/regulamin/ oraz polityki prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem https://www.etutor.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/.

Właścicielem serwisu eTutor (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

LangMedia sp. z o.o.
ul. Rapackiego 5
53-021 Wrocław
NIP: 6711762204, REGON: 320522802
KRS: 0000306795 (VI Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej)
Kapitał zakładowy 113 400 zł
e-mail: pomoc@etutor.pl
tel: +48 795 95 95 90

Wyjaśnienia podstawowych pojęć:

Platforma, serwis eTutor – platforma e-learningowa do nauki języków obcych dostępna pod adresem www.etutor.pl;

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług dostępu do serwisu eTutor przez Usługodawcę;

Usługa – usługa dostępu do treści lub usług cyfrowych w serwisie eTutor, której rodzaj i zakres określa umowa z Użytkownikiem, lub Zamawiającym;

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, lub ma przynajmniej 13 lat i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz że Użytkownik i jego rodzice lub opiekunowie prawni rozumieją i akceptują treść Regulaminu;

Użytkownik uprzywilejowany – Użytkownik o dodatkowych uprawnieniach, takich jak dostęp do panelu zarządzania grupami w serwisie eTutor. Zakres tych uprawnień określa umowa o współpracy z Zamawiającym, a dostęp do nich jest możliwy po uprzedniej autoryzacji wysłanym przez Usługodawcę kodem SMS. W tym celu niezbędne jest wskazanie przez Użytkownika numeru telefonu, na który kod ten będzie każdorazowo wysyłany w celu weryfikacji osoby korzystającej;

Zamawiający – podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę na świadczenie usług zapewniającą dostęp do serwisu eTutor dla Użytkowników będących: Pracownikami, Współpracownikami Zamawiającego lub innymi osobami, którym Zamawiający za zgodą Usługodawcy umożliwił korzystanie z platformy eTutor w zakresie i na zasadach opisanych w umowie o współpracy;

Umowa o współpracy – oznacza umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Usługodawcą, a Zamawiającym określającą zasady dostępu do serwisu eTutor przez Użytkowników, których finansowanie zapewnia Zamawiający;

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu dostępu do serwisu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) Wymagania techniczne

Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów.

Aby było możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu, sprzęt i oprogramowanie użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne opisane w załączniku Wymagania techniczne.

3) Konta Użytkowników

Założenie konta w serwisie eTutor jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji platformy oraz do ograniczonych funkcjonalnie wersji demonstracyjnych wybranych kursów.

Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązuje się w ciągu 7 dni od założenia konta aktywować je poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego w otrzymanej wiadomości e-mail.

W celu poprawnego korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w serwisie

Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie lub odsprzedaż posiadanego konta innym osobom, chyba że co innego wynika z umowy o współpracy zawartej z Usługodawcą.

Nazwa konta (login) nie może być słowem powszechnie uznanym za obraźliwe, ani godzić w niczyje dobre imię. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej, ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Analogiczne ograniczenia dotyczą także zdjęcia (awatara) przypisanego do konta.

Informacje na temat Twojego konta widoczne publicznie

Rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę, aby Twoja nazwa konta (login) i podstawowe statystyki nauki były wyświetlane w Twoim publicznym profilu i na innych podstronach w ramach serwisów internetowych i aplikacji Usługodawcy (na przykład prezentujących ranking najlepszych Użytkowników).

Dodając do profilu swoje zdjęcie wyrażasz zgodę na publikowanie wizerunku (w postaci zamieszczonego zdjęcia) na Twoim publicznym profilu w serwisie, przy wypowiedziach w dziale Społeczność oraz na innych stronach w ramach serwisów internetowych i aplikacji Usługodawcy

Twoje imię, nazwisko i statystyki nauki są widoczne dla osób, które dodasz do listy znajomych, a w przypadku gdy dostęp do serwisu eTutor masz zapewniony przez inny podmiot lub Zamawiającego, dane te mogą być udostępniane tym podmiotom w zakresie określonym w umowie o współpracy zawartej z Usługodawcą.

Dobre obyczaje i bezpieczeństwo

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach serwisu eTutor powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści bezprawnych, ani nie podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania serwisu, bądź też szkodzą innym Użytkownikom.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do konta.

Odnośniki w wiadomościach wysyłanych do Ciebie

Dla Twojej wygody, odnośniki w wiadomościach e-mail wysyłanych do Ciebie (w tym z informacjami o promocjach, informacjami o Twoich postępach w nauce, informacjami o nowych materiałach w serwisie, informacjami dotyczącymi Twojego konta) mogą zawierać parametry powodujące automatyczne zalogowanie na Twoim koncie. Dlatego nie należy udostępniać treści tych wiadomości innym osobom.

4) Płatności i abonamenty

Rodzaj i zakres świadczonych usług

Usługodawca oferuje serwis internetowy i aplikacje związane z nauką języków obcych, elearningiem, metodami efektywnej nauki oraz słowniki internetowe. Świadczone drogą elektroniczną usługi obejmują bezpłatne prowadzenie konta w serwisie, a także odpłatnie dostęp do usług lub treści cyfrowych (takich jak kursy wybranych języków, egzaminy, testy, aplikacje mobilne). Dokładniejsze informacje na temat odpłatnych usług znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

W przypadku, gdy dostęp do platformy eTutor wynika z Umowy o współpracy zawartej między Usługodawcą a Zamawiającym, zakres usług dostępnych dla Użytkownika wynika z treści tej umowy. Może ona określać także odmienne zasady korzystania z serwisu eTutor, warunki dostępu do usług płatnych, zasady rejestracji oraz okres dostępu. Do praw i obowiązków Użytkowników, którzy dostęp do serwisu eTutor otrzymali od Zamawiającego, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu

Płatności za kursy dostępne w modelu abonamentowym

Płatność za dostęp do wybranego kursu dokonywana jest z góry na zadany okres w wysokości zgodnej z cennikiem serwisu lub, w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji

W przypadku osób zamawiających kursy bezpośrednio od Usługodawcy, uruchomienie dostępu do opłaconej Usługi następuje po otrzymaniu przez nas potwierdzenia wpłynięcia należności od pośrednika płatności, bądź zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym

W przypadku klientów indywidualnych okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi. Jeśli Użytkownik w momencie udostępniania usługi posiada ważny abonament na dany kurs, okres abonamentu będzie liczony od daty zakończenia poprzedniego abonamentu

Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu (o ile nie zawarł odrębnej umowy na korzystanie z platformy eTutor, która stanowi inaczej).

Płatności za kursy dostępne w modelu subskrypcyjnym

Płatność za dostęp do wybranego kursu, o ile Usługodawca daje taką możliwość, może zostać również dokonana poprzez zakup subskrypcji na wybrany okres w wysokości zgodnej z cennikiem serwisu lub, w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji.

Odpłatność w modelu subskrypcyjnym dokonywana jest z góry w formie elektronicznej za pośrednictwem zewnętrznej platformy PayU. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych metod płatności, przy czym o zmianach Użytkownicy będą informowani w sposób wskazany w Regulaminie.

Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi w modelu subskrypcyjnym następuje po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia wpłynięcia od pośrednika płatności.

Odpowiedzialność w zakresie płatności dokonywanych przez Użytkowników za pośrednictwem PayU ponosi operator obsługujący transakcje w zakresie przewidzianym powszechnie obowiązującym prawem i własnymi regulaminami. Użytkownik powinien zapoznać się z tymi regulaminami, a w szczególności z warunkami sprzedaży i płatności oraz polityką prywatności tego operatora, dostępnymi pod niżej wskazanymi linkami:

 1. Regulaminy usługi PayU (dla Kupujących): https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf"
 2. Polityka Prywatności: https://poland.payu.com/zasady-prywatnosci-w-payu/

Płacąc za pośrednictwem PayU Użytkownik akceptuje zasady płatności tego operatora.

Użytkownik, który nie wykorzystał dostępu do usług płatnych eTutor w okresie zakupionej subskrypcji, nie ma prawa do zwrotu płatności w całości lub w części za niewykorzystany dostęp, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Regulaminie.

Dostęp do usług płatnych w modelu subskrypcyjnym jest automatycznie przedłużany o kolejny okres rozliczeniowy do momentu wyrażenia rezygnacji poprzez anulowanie subskrypcji, o czym Użytkownik jest informowany przy zakupie subskrypcji, z zastrzeżeniem możliwości zablokowania dostępu przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. Jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji przed datą jej odnowienia w danym okresie rozliczeniowym, subskrypcja będzie obowiązywać przez kolejny okres rozliczeniowy zgodny z dotychczas zakupionym okresem subskrypcji, a Usługodawca jest uprawniony do pobrania opłaty za kolejny okres subskrypcji za pośrednictwem operatora płatności.

Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, przy czym dostęp do płatnych treści serwisu eTutor będzie zapewniony do końca opłaconego okresu rozliczeniowego. Aby zrezygnować z subskrypcji należy zalogować się do serwisu eTutor, wejść w Ustawienia konta, przejść do segmentu “Subskrypcje” i wybrać opcję Anuluj plan, a następnie postąpić zgodnie z instrukcjami. Anulowanie planu oznacza wygaśnięcie subskrypcji wraz z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego. Anulowany plan może zostać odnowiony przez Użytkownika poprzez wybór opcji “Odnów subskrypcję” na stronie Zakupione kursy dostępnej w ustawieniach konta, co oznacza że subskrypcja nie wygaśnie po zakończeniu opłaconego okresu, lecz zostanie automatycznie przedłużona i będzie trwać do momentu jej wygaśnięcia.

Płatności w modelu opartym na umowie o współpracy z Zamawiającym

Płatność za dostęp do wybranych kursów może zostać również dokonana przez Zamawiającego w wysokości i na zasadach określonych w umowie o współpracy.

Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje według warunków i terminów określonych w umowie o współpracy.

Kupony i kody umożliwiające skorzystanie z usług

Kody aktywujące na dostęp do kursów lub innych usług na platformie kupowane lub otrzymane bezpłatnie od zewnętrznych dostawców (na przykład kupony zakupione poprzez serwisy zakupów grupowych lub systemy kafeteryjne, kody dołączane do czasopism) mogą być realizowane jedynie na nowych kontach. Nowe konto oznacza konto, na którym nie był wcześniej aktywny abonament na kurs lub inna płatna usługa.

W przypadku realizacji kuponów zakupionych u zewnętrznych partnerów, za datę sprzedaży uważa się datę realizacji kuponu w naszym serwisie.

Faktury VAT

Ceny kursów podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Aby otrzymać fakturę VAT za zakupione produkty, należy podać dane niezbędne do jej wystawienia podczas procesu zakupowego przed dokonaniem płatności. Faktura zostanie przez nas wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail użytkownika przypisany do jego konta w serwisie, w ciągu maksymalnie 5-ciu dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie Użytkownika.

5) Gwarancja satysfakcji i rekompensaty za przerwy w działaniu Usług

Zależy nam, żebyś był zadowolony z naszych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis działał niezawodnie. W sytuacjach gdy konieczne będzie przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych powodujących przerwę w dostępie do usług, dołożymy starań, aby czas niedostępności nie przekroczył jednorazowo 8 godzin.

W przypadku zawinionych przez Usługodawcę przerw lub istotnych utrudnień w dostępie do usług, trwających łącznie dłużej niż 8 godzin w miesiącu kalendarzowym, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na wykupione usługi o długości równej okresowi czasu przez jaki te usługi były niedostępne, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.

Warunkiem uzyskania rekompensaty jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności serwisu eTutor lub jego istotnej części najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wystąpiła awaria.

Udzielona gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytego wykonania umowy.

6) Publikowane treści i opinie

Moderowanie publikowanych treści

W ramach serwisu Usługodawca udostępnia działy takie jak pytania językowe i forum, mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką języków obcych oraz sposobami efektywnego wykorzystania platformy eTutor.

W celu zachowania porządku i zapewnieniu atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:

 • wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje
 • wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne
 • wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,
 • wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,
 • wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, bądź niezgodnych z tematyką danej kategorii,
 • wiadomości duplikujących treść innych wątków lub komentarzy, próśb o sprawdzenie prac umieszczonych w innym wątku lub udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w innym wątku,
 • wiadomości niezwiązanych z nauką języków obcych lub sposobami korzystania z platformy eTutor.

Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować blokadą możliwości publikowania treści na łamach serwisu i komunikacji z innymi użytkownikami platformy. W przypadku powtarzających się naruszeń, konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

W celu utrzymania porządku w dziale pytań językowych i na forum zastrzegamy sobie również prawo do kasowania wątków o nieaktualnej treści (na przykład dotyczących rozwiązanych problemów technicznych) oraz prywatnych dyskusji pomiędzy wąskimi grupami uczestników.

Opinie o usługach

Opinie dotyczące korzystania z serwisu eTutor publikowane przez Usługodawcę są przez niego weryfikowane.

Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Usługodawcę w zakresie Użytkowników korzystających dotychczas z serwisu eTutor, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Użytkownika dedykowanego linku do pozostawienia opinii

Informacje, dane i materiały zawarte w serwisie eTutor i aplikacjach Usługodawcy są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

Treści udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament lub subskrypcję na korzystanie z danego kursu lub korzystające z serwisu eTutor na podstawie umowy o współpracy zawartej z Zamawiającym.

Osoby posiadające opłacony dostęp do płatnych treści mogą drukować materiały z serwisu eTutor do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

8) Okres obowiązywania umowy oraz tryb i warunki jej rozwiązania

Umowa prowadzenia konta Użytkownika w serwisie eTutor

Umowa prowadzenia konta Użytkownika w naszym serwisie zawierana jest nieodpłatnie i obowiązuje na czas nieokreślony.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu eTutor i skasować założone konto, korzystając z odpowiedniej funkcji na stronie Ustawienia konta. Można także przesłać taki wniosek do nas na adres e-mail lub adres pocztowy podany na stronie Kontakt.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • ograniczenia możliwości samodzielnego usunięcia konta w przypadku Użytkowników uprzywilejowanych - w takim przypadku może to nastąpić po uprzednim kontakcie z Usługodawcą na adres e-mail wskazany na stronie Kontakt,
 • zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu,
 • usunięcia konta Użytkownika lub części danych na koncie Użytkownika, który nie logował się w serwisie przez dłużej niż 2 lata.

Umowa udostępnienia płatnych kursów językowych

Umowy udostępnienia poszczególnych płatnych kursów zawierane są na czas określony, nie krótszy niż jeden miesiąc, zgodnie z treścią wybranej przez Użytkownika oferty. O ile przy zawieraniu umowy nie zaznaczono wyraźnie inaczej (jak np. w modelu subskrypcyjnym), nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

Dostęp do płatnych Usług serwisu eTutor jest blokowany:

 1. po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu lub subskrypcji,
 2. w razie zaprzestania opłacania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z umowy o współpracy zawartej z Usługodawcą,
 3. w przypadku rozwiązania umowy o współpracy między Usługodawcą a Zamawiającym,
 4. w razie podjęcia takiej decyzji przez Zamawiającego.

Prawo odstąpienia od zawartej umowy

Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (wzór zawierający niezbędne dla nas dane dostępny jest tutaj). Do zachowania tego terminu wystarczy, że przed jego upływem z adresu e-mail przypisanego do konta Użytkownika zostanie wysłane na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierającego informacje wskazane w powyższym wzorze.

W razie odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot nastąpi za pośrednictwem tej samej formy, jaką została dokonana dana płatność, chyba że Użytkownik uzgodni z nami inną formę realizacji zwrotu

Prawo do odstąpienia nie przysługuje w sytuacji, gdy Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

Historia nauki na koncie

Po upłynięciu ważności płatnego dostępu na jeden z kursów, Twoja historia nauki przechowywana jest przez co najmniej dwa lata od daty Twojego ostatniego logowania na platformie eTutor. Jeśli więc w tym czasie zdecydujesz się na ponowne zamówienie kursu, będziesz mógł go kontynuować, nie tracąc historii przerabianych wcześniej lekcji, ćwiczeń i powtórek (o ile dane elementy będą w dalszym ciągu dostępne w ramach zamówionej usługi). Dostępna jest także funkcja zresetowania zapisanych informacji o postępach.

9) Reklamacje oraz niezgodności Usługi z umową

Nieotrzymanie Usługi przez Użytkownika

Jeżeli Użytkownik nie otrzymał Usługi, informuje o tym Usługodawcę. W przypadku jej niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od umowy.

Użytkownik może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli:

 1. Usługodawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi lub
 2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.

Niezgodność Usługi z umową

Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. Usługodawca nie doprowadził Usługi do zgodności z umową;
 3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli Usługa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.

Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Usługi z umową, która powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 • nazwę konta Użytkownika lub adres e-mail przypisany do konta, którego dotyczy reklamacja,
 • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie Kontakt lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.

Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

Usługodawca może wezwać Użytkownika do uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi z Regulaminem wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika. W przypadku braku ich uzupełnienia przez Użytkownika reklamacja pozostawiona jest bez rozpatrzenia. Użytkownik ma obowiązek współpracy z Usługodawcą w zakresie uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

10) Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.

Zmiana Regulaminu, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności świadczonej Usługi z Regulaminem może być dokonana w uzasadnionych przypadkach, takich jak:

 1. zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu i konieczności dostosowania Regulaminu w celu zachowania jego zgodności z prawem;
 2. zmian wynikających z konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych organów administracji publicznej;
 3. usprawnienie działania świadczonej usługi oraz obsługi Użytkownika;
 4. zmian związanych z bezpieczeństwem świadczenia Usługi;
 5. przeciwdziałanie nadużyciom związanym z korzystaniem z Usługi;
 6. zmian technologicznych i funkcjonalnych Usługi;
 7. zmiany w zakresie wprowadzania nowych, dodatkowych funkcji, opcji Usługi;
 8. zmian redakcyjnych związanych z koniecznością poprawy, usunięcia omyłek redakcyjnych, błędów;
 9. zmian o charakterze administracyjnym, w tym zmian danych identyfikujących lub kontaktowych.

W przypadku zmiany Regulaminu, która istotnie i negatywnie wpływa na dostęp lub korzystanie z Usługi, Usługodawca poinformuje Użytkownika o tej zmianie i terminie jej dokonania z 14- dniowym wyprzedzeniem, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.

Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych powyżej jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o niej, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

Do umów zawartych przed 01 stycznia 2023 r. stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Użytkownika umowy.

Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co do których szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl oraz poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem strony internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Załączniki:

 1. Polityka prywatności
 2. Wymagania techniczne

Data aktualizacji regulaminu: 31 marca 2023 roku.