FAQ

Dlaczego kursy cyfrowe są bardziej efektywne niż tradycyjne?

Podczas tradycyjnych szkoleń językowych kursanci poznają słownictwo i gramatykę na zajęciach z lektorem. Połowa spotkań jest marnowana na przekazywanie wiedzy, którą pracownik łatwiej i szybciej przyswoiłby, ucząc się samodzielnie na platformie cyfrowej. W czasie tradycyjnych kursów oczekuje się, że wszyscy ich uczestnicy nabędą nowe kompetencje w jednakowym tempie i od razu wykorzystają je na zajęciach. Tradycyjne podręczniki nie personalizują nauki i nie są angażujące.

Cyfrowe kursy językowe eTutor są tak skonstruowane, że zwiększają skuteczność nauki języka angielskiego i niemieckiego przez m.in. personalizację kursu wg preferencji i potrzeb firmy oraz jej pracowników, interaktywność i multimedialność zajęć, sztuczną inteligencję wspierającą procesy uczenia się, a także indywidualne tempo nauki.

Nauka z wykorzystaniem komputera, tabletu czy komórki jest skuteczniejsza również dlatego, że jest wygodniejsza i przyjemniejsza, co wpływa na zaangażowanie oraz motywację. Dzięki platformie eTutor pracownicy mogą uczyć się bez stresu, bez bariery językowej, gdzie i kiedy chcą.

Jakie są założenia kursów eTutor?

Kursy języka angielskiego i niemieckiego dostępne na platformie eTuror mają na celu wypracowanie pełnej komunikatywności w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych. Odbywa się to przez samodzielną naukę słownictwa, gramatyki, pisania, czytania, rozumienia ze słuchu i mówienia. Każdy kurs jest podzielony na grupy tematyczne, które tworzą zazwyczaj: notatka gramatyczna, lista słownictwa, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, elementy pisania słuchania, czytania i mówienia.

Jaka jest metodyka nauki z eTutorem?

Nauka online z eTutorem opiera się na samodzielnej pracy kursantów. Rolę podręcznika pełni autorska platforma językowa, która jest rozwijana od ponad 10 lat i używana przez setki tysięcy pracowników z tysięcy firm oraz instytucji. Naukę własną wspiera wiele personalizowanych i interaktywnych narzędzi oraz sztuczna inteligencja:

  • diki.pl – największy na świecie słownik multimedialny,
  • powtórki – inteligentne narzędzie do nauki słownictwa,
  • grammar checker – najlepszy na świecie system sprawdzania pisowni, składni i poprawności,
  • setki tysięcy nagrań, którym towarzyszą polskie tłumaczenia,
  • trener wymowy,
  • multimedialne ćwiczenia i gry językowe,
  • informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.

Jak są zorganizowane kursy eTutora?

Cały kurs językowy w eTutorze jest podzielony na poziomy językowe od A1 (początkujący) do C2 (biegły). Dodatkowymi modułami są: Business English, Travel English oraz lekcje specjalne.

Każdy z poziomów zawiera 15-minutowe lekcje, które kursanci mogą przerobić od razu lub w dłuższym okresie (uzgodnionym z pracodawcą). Dzięki takiej elastyczności pracownikom jest łatwiej znaleźć czas na naukę i dostosować kurs do swojego terminarza oraz preferencji.

Do dyspozycji kursantów są także dodatkowe narzędzia wspierające naukę, takie jak inteligentne powtórki, spersonalizowane ćwiczenia, interaktywne gry językowe czy multimedialny słownik.

Jak są wyznaczane cele szkoleniowe?

Szkolenie ma sens, gdy ma jasno określone i mierzalne cele. Cyfrowe kursy eTutor opierają się na wyznaczaniu celów według modelu SMART. Oznacza to, że cele zajęć są precyzyjnie określone, skwantyfikowane i osiągalne w wyznaczonym czasie.

Kursy języka angielskiego i niemieckiego dla firm na platformie eTutor mają określone cele krótkoterminowe (wyznaczone w konspekcie każdej lekcji) oraz długoterminowe (zdefiniowane w cyklu powtórkowym obejmującym kilka lekcji).

Dzięki temu kursanci wiedzą, czego nauczą się w określonym czasie; mogą zweryfikować, czy zdobyli wymaganą wiedzę; a także czują się współodpowiedzialni za wyniki nauki.

Jak jest mierzony przyrost wiedzy z eTutorem?

Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy uczestnicy kursów angielskiego i niemieckiego dla firm wykonują test gramatyczno-leksykalny. Celem tej weryfikacji jest określenie obecnego poziomu językowego kursanta, jego mocnych i słabych stron oraz indywidualnych potrzeb językowych.

W czasie trwania kursu są realizowane także testy okresowe, które oceniają postępy w nauce. Dzięki nim kursanci i pracodawcy mają stały wgląd w osiągany rozwój językowy.

Cyfrowa platforma językowa eTutor to także rozbudowany panel administracyjny, w którym można znaleźć szczegółowe informacje takie jak efekty nauki, wyniki testów, frekwencja i zaangażowanie.

Takie podejście do weryfikacji postępów w nauce pozwala uzyskać szerokie spojrzenie na rozwój znajomości języka wg międzynarodowej skali językowej rekomendowanej przez Radę Europy.

Czy nauka online nie zmniejsza motywacji?

Wprost przeciwnie – kursy online zwiększają motywację i zaangażowanie. Nauka z cyfrową platformą językową eTutor umożliwia ciągły wgląd w efektywność nauki. Platforma daje pozytywny feedback przy każdym logowaniu, na każdym etapie nauki. Obserwowanie swoich postępów, wzrostu kompetencji i wyników ćwiczeń w czasie rzeczywistym wzmacnia motywację do dalszej nauki i buduje nawyk ustawicznego samokształcenia. Motywacja wzrasta, a z nią rosną efekty.

Czy z platformą można nauczyć się rozumienia ze słuchu?

Tak. Cyfrowe kursy językowe są efektywniejszym sposobem nauki rozumienia ze słuchu niż tradycyjne szkolenia, ponieważ to kursant decyduje o tempie nauki i może wykorzystać setki tysięcy nagrań, którym towarzyszą tłumaczenia i transkrypcje.

Czy z platformą można nauczyć się mówić w języku obcym?

Tak. Platforma językowa eTutor umożliwia bezstresową naukę mówienia, co odbywa się przy zastosowaniu m.in. modułu trenera wymowy. Uczestnik kursu najpierw słucha zdania czytanego przez native speakera, a następnie powtarza je do mikrofonu komputera, tabletu lub telefonu. Wbudowana w eTutora sztuczna inteligencja natychmiast sprawdza, czy to, co przeczytał, jest zrozumiałe. Jeśli pojawią się błędy, system podkreśla słowa, które wypowiedział nieprawidłowo. Ćwicząc w ten sposób umiejętność mówienia, kursanci szybko i bez stresu nabierają pewności w komunikacji.

Ile czasu pracownicy spędzają na platformie?

Pracownicy są zobligowani do przerobienia w określonym czasie wymaganej przez pracodawcę liczby lekcji. Każda lekcja trwa 15 minut.

Poza obowiązkowymi lekcjami, pracownicy spędzają na platformie eTutor tyle czasu, ile chcą lub potrzebują. Średni czas spędzany na platformie przez pracowników to ponad 2 godziny zegarowe tygodniowo. Wielu kursantów uczy się z platformą nawet 4–8 godzin zegarowych tygodniowo. Uzyskanie takich wyników wymaga jednak połączenia platformy z systemem motywacyjnym oraz nadzoru pracodawcy.

Czy z eTutorem można nauczyć się Business English?

Tak. Na platformie językowej eTutor są dostępne moduły Business English, które prowadzą kursantów przez naukę słówek, wyrażeń i całych struktur wypowiedzi z wielu obszarów tematycznych, m.in.: zarządzanie, finanse, sprzedaż, marketing, HR, korespondencja, praca w zespole, rozwój osobisty, kariera, organizacja pracy, negocjacje.

Dołącz do firm, których pracownicy już uczą się języka angielskiego i niemieckiego szybciej, przyjemniej i skuteczniej

Dowiedz się więcej