ZALOGUJ SIĘ

What are the features of Multicultural London English (MLE)? ChatGPT

zmodyfikowany: 4 miesiące temuostatnia aktywność: 4 miesiące temu
Jakie są cechy Multicultural London English (MLE)? ChatGPT

Niektóre z najważniejszych cech Multicultural London English (MLE) obejmują:

1. Cechy fonologiczne: MLE często charakteryzuje się szeregiem zmian fonologicznych, takich jak T-glotalizacja (zastępowanie /t/ stopem krtaniowym), H-dropping (pomijanie dźwięku /h/) i L-wokalizacja (zastępowanie /l/ dźwiękiem samogłoski).

2. Cechy leksykalne: MLE charakteryzuje się bogatym i zróżnicowanym słownictwem, na które wpływ mają różne języki używane w wielokulturowych społecznościach Londynu.
Skutkuje to używaniem slangu, zapożyczeń i wyrażeń z różnych języków.

3. Cechy gramatyczne: MLE często charakteryzuje się niestandardową gramatyką, taką jak częste użycie podwójnych przeczeń i brak zgodności podmiot-czasownik.

4. Cechy prozodyczne: Wzorce intonacji w MLE często mają charakter śpiewny, z rosnącą intonacją na końcu zdań.

5. Cechy pragmatyczne: MLE często charakteryzuje się bezpośrednim i konfrontacyjnym stylem komunikacji, z użyciem wysoce ekspresyjnego i emocjonalnego języka w celu wskazania postawy i przekazania znaczenia.


What are the features of Multicultural London English (MLE)? ChatGPT

Some of the prominent features of Multicultural London English (MLE) include:

1. Phonological features: MLE often features a range of phonological changes such as T-glottalisation (replacing /t/ with a glottal stop), H-dropping (omitting the /h/ sound), and L-vocalisation (substituting /l/ with a vowel sound).

2. Lexical features: MLE is characterised by a rich and diverse vocabulary, influenced by the various languages spoken within London's multicultural societies.
This results in the use of slang, loanwords, and expressions from various languages.

3. Grammatical features: MLE often features non-standard grammar, such as the frequent use of double negatives and the absence of subject-verb agreement.

4. Prosodic features: The intonation patterns in MLE often have a sing-song quality, with rising intonation at the end of sentences.

5. Pragmatic features: MLE often features a direct and confrontational communication style, with the use of highly expressive and emotive language to indicate attitude and convey meaning.
piotr.grela

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

 

Odpowiedzi: 1

- cóż to jest Piotrze ciekawostka. Ważny element kulturowy nauki języka. Napisałem ciekawostka! to nie jest właściwe słowo. język, składnik kultury narodów i ludzi. ile osób uczy się języka obcego by pogłębić kulturę osobistą?

dobrze że przekazałeś ten tekst! może paru z nas się przebudzi w zrozumieniu odpowiedzi na pytanie, po co uczę się języka obcego?
abmmichal

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.